Szukaj:

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • kształtowanie relacji społecznych sprzyjających integracji w rodzinie, szkole, pracy, wspólnocie lokalnej ludzi niepełnosprawnych, starych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • animowanie grup samopomocowych,
 • działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inspirowanie działań zmierzających do rozwoju i promocji regionu,
 • wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych,
 • wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 • pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska,
 • propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocje postaw pro społecznych i pro-obywatelskich,

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 

 • organizowanie grup samopomocowych, pomocy materialnej oraz finansowej osobom potrzebującym,
 • poradnictwo, szkolenie oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 • działalność szkoleniowa w formie: kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji itp.,
 • utworzenie systemu informacji (Bank danych na temat organizacji pozarządowych i instytucji w regionie),
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa lokalnego,
 • wydawanie materiałów informacyjnych,
 • aktywizacje społecznoŚci lokalnej w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 • wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
 • wplywanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów spolecznie użytecznych.
odwiedzin działu: 4204

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM