Szukaj:
Statut
AGENCJI WSPÓŁPRACY I ROZWOJU STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ SAS


ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

§ 1a

 

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

 

§ 2

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Janów Lubelski.

 

§ 4

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7a

 

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 'osobami bliskimi',
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ II

 

CELE, FORMY DZIAŁANIA

 

§ 8

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także ofiarom przemocy i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, rodzinie i opiece oraz wolności seksualnej i obyczajności.
 2. Animowanie grup samopomocowych.
 3. Działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych.
 5. Wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 6. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
 7. Pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska.
 8. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach.
 9. Szkolenie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych służących zdrowiu.
 10. Rehabilitacja zawodowa.
 11. Ustalenie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych grup pracowników.
 12. Zapobieganie i ograniczanie wypadków w miejscu pracy poprzez zmniejszanie narażenia na czynniki szkodliwe w miejscu pracy, ograniczanie występowania chorób zawodowych.
 13. Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i cywilnych.
 14. Gospodarowanie terenami wędkarskimi.
 15. Popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich.
 16. Prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym : schronisk, stanic i przystani wędkarskich.
 17. Rewitalizacja społeczna i zawodowa.
 18. Zapewnienie dostępu do technologii medycznych udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności.
 19. Rozwój systemów certyfikacji i akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej.
 20. Opracowywanie strategii partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia.

§ 9

 

Cele określone w § 8 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • organizowanie grup samopomocowych, pomocy materialnej oraz finansowej osobom potrzebującym,
 • poradnictwo, szkolenie oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także ofiarom przemocy i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, rodzinie i opiece oraz wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności w formie:
  • udzielania informacji i pomocy prawnej,
  • ułatwiania poszkodowanym kontaktów z policją i prokuraturą,
  • organizowania i zapewniania pomocy medycznej w formie konsultacji, diagnozowania, opiniowania, rekonwalescencji a także w razie konieczności przeprowadzanie zabiegu,
  • pomocy ekonomicznej poprzez zapomogi i czasowe zasiłki,
  • przygotowania i prowadzenia spraw związanych z wypłatą odszkodowań oraz nadzór prawny nad likwidacją szkód,
  • korzystania z opinii biegłych i specjalistów.
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 • działalność szkoleniowa w formie: kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji itp.,
 • utworzenie systemu informacji (bank danych na temat organizacji pozarzadowych i instytucji w regionie),
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa lokalnego, wydawanie materiałów informacyjnych,
 • aktywizację społeczności lokalnej w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 • wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 • wydawanie periodycznego czasopisma propagującego cele i zadania Stowarzyszenia, jak również przekazującego aktualne informacje i porady dla osób korzystających z pomocy Stowarzyszenia.

§ 9a

 

Przedmiotem działalności stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) nieodpłatna działalność w zakresie:

 1. Kod PKD 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
 2. Kod PKD 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 3. Kod PKD 74.40.Z Reklama.
 4. Kod PKD 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
 5. Kod PKD 75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej.
 6. Kod PKD 75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej.
 7. Kod PKD 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 8. Kod PKD 85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży.
 9. Kod PKD 85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem.
 10. Kod PKD 85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.
 11. Kod PKD 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 12. Kod PKD 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała.
 13. Kod PKD 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych,

 

§ 12

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez jego przedstawiciela.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 13

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć w ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 14

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania kładek na rzecz Stowarzyszenia,
  • czynnego uczestniczenia e realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dbania o mienie Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

Członek wspierający ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w prawach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
 • obowiązkiem jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia do której się zobowiązał w złożonej deklaracji.

 

§ 16

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia,
 • posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego,
 • zwalniające go od płacenia składek członkowskich.

 

§ 17

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
 • regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dnia od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej 'Walnym Zebraniem',
 • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej 'Zarządem',
 • Komisja Rewizyjna

 

§ 19

 

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 20

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków może być:

 • zwyczajne,
 • nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego regulaminu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • ustalenie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu,
 • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 22

 

Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać z-ca prezesa. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływanie są przez Prezesa.

 

§ 23

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

 

§ 24

 

Zarząd dział na podstawie własnego uchwalonego regulaminu po zatwierdzeniu go przez Walne Zebranie.

 

§ 25

 

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26

 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

§ 27

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku zgodności działalności Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania oraz preliminarza budżetowego,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 28

 

Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków komisji.

 

§ 29

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

ROZDZIAŁ V

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 30

 

Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia określa:

 • formy organizacyjne i podstawowe zasady działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu,
 • składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę jaka może być zaangażowana 'jako zobowiązania Stowarzyszenia' w dany rodzaj działalności gospodarczej.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może wnioskować do Zarządu:

 • określenia rodzaju działalności gospodarczej jak może być podejmowana przez Stowarzyszenie,
 • zaprzestania prowadzenia określonej działalności podmiotowi utworzonemu przez Stowarzyszenie.

 

§ 31

 

Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia, Zarząd może upoważnić dwóch członków Zarządu, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą są uprawnieni występowania w imieniu Stowarzyszenia, bez konieczności uzyskania upoważnienia Zarządu. Wymienieni członkowie reprezentują Zarząd Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi sadami i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz mogą ustanowić pełnomocników działających w ich imieniu. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe sprawozdanie gospodarcze. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej oraz cofnąć pełnomocnictwa o których mowa w ust. 2, odwołać z funkcji członków prowadzących działalność i powołać nowych.

 

§ 32

 

Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od członków Zarządu prowadzonego działalność gospodarczą oraz dokonywać lustracji tej działalności i przedstawić wnioski Zarządowi Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 33

 

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 • wypływy z działalności statutowe Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
 • dochody z majątku Stowarzyszenia,
 • dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 • dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

Składki członkowskie powinny wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 34

 

Uchwalanie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść poprawionej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Walne Zebranie wyznacza Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także funkcje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia na rzecz których przekazuje majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

odwiedzin działu: 4351

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM