Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Na podstawie decyzji ZD-II.6312.14.2013.EK Wojewody Lubelskiego
z dnia 3 października 2013 roku zatwierdzającej program kursu w zakresie kpp, Stowarzyszenie SAS otrzymało zgodę na prowadzenie kursów KPP.
Kurs trwa 66 godzin (42 godziny poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych) i kończy się otrzymaniem przez każdego z uczestników certyfikatu na tytuł RATOWNIKA.
Kurs określony jest ramowym programem opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz objęty jest pozytywną decyzją Wojewody Lubelskiego.

Oferta szkoleniowa

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS w Janowie Lubelskim, Zaprasza Państwa do skorzystania z odpłatnych szkoleń z zakresu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kierowanych do członków zespołów, pracowników i wolontariuszy Waszych instytucji a w szczególności do jednostek OSP.

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów. Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwo Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W czasie szkolenia zostanie przekazana wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Osoba taka po powinna potrafić:

⦁ właściwie ocenić sytuację
⦁ efektywnie wezwać pomoc
⦁ w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Szczegółowe cele kształcenia:

1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Szkolenie z  pierwszej pomocy, prowadzone jest z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu treningowego: fantomy, defibrylatory szkoleniowe AED, kołnierze ortopedyczne, deski ortopedyczne, torby opatrunkowe oraz prezentacji multimedialnych i filmów instruktarzowych. W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywaną wiedzę. Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

Instruktorami są: lekarze specjalizacji medycyny ratunkowej, pielęgniarze, ratownicy medyczni czynie zawodowo pracujący w ratownictwie medycznym (Pogotowie, SOR, OIOM). Wszyscy mają wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki i metodyki prowadzenia szkoleń.

Kurs pozwala:

⦁ Znacząco podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników służb ratunkowych.
⦁ Posiąść najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ratownictwa specjalistycznego.
⦁ Standaryzować szkolenie Zespołów Ratownictwa oraz Straży Pożarnej.
⦁ Włączyć służby jednostki w działanie Ogólnopolskiego Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Wojska i innych służb emergencyjnych.

Kurs realizowany na mocy ustawy, mający umocowanie w przepisach prawa Polskiego.

Kurs objęty jest pozytywną decyzją Wojewody Lubelskiego  – wszelką niezbędna dokumentację związaną z przebiegiem kursu oraz egzaminu przygotowuje Stowarzyszenia SAS.

Szkolenie:

■  Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych.

■ Zajęcia będą prowadzone w grupach 30-osobowych.

■ Kurs realizuje zespół instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów) z bardzo dużym doświadczeniem z zakresu Medycyny Ratunkowej.

Kurs KPP 66 godzin – cena 300 zł/os

Recertyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs trwa 16 godzin –  cena 150 zł/os

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Cena obejmuje udział w egzaminie.

Do egzaminu mogą podejść oraz w kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, o których mowa w art.15, 16 (ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub będące członkiem tych jednostek. (m.in. PSP, OSP, Policja, Wojsko, WOPR, TOPR, GOPR, Straż Graniczna i inne organizacje społeczne o profilu ratowniczym).

PODANE CENY ZA KURS DOTYCZĄ PEŁNEJ 30 OSOBOWEJ GRUPY.
W przypadku mniejszej liczy uczestników całkowity koszt  kursu zostanie podzielny na liczbę uczestników.

Kontakt w sprawie szkoleń: 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!